אנה קלוויטיץ

  • Slideimage1
A Place without a Title
בעיות התנהגות - תכנית מיצגים
29/05/2018 - 21:00
30/05/2018 - 21:00
31/05/2018 - 21:00

גן הקסמים
המיצג מתייחס לאירועי מרץ 1968 שהובילו לעזיבה המונית של יהודי פולין. אני מתייחסת לאירועים אלה באופן סימבולי, מתוך רצון להגיע לרפלקציה ושאלות עמוקות יותר.